Statut prawny

ZARZĄDZENIE NR 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 13 kwietnia 2017 r.
w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu
Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260) zarządza się, co następuje:


§ 1. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2. Traci moc zarządzenie nr 12 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 22).
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 18 kwietnia 2017 r.Poz. 13


Załącznik do zarządzenia nr 13 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2017 r. (poz. 13) STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Rozdział 1. FIRMA, SIEDZIBA ZAKŁADU


§ 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu otrzymuje nazwę ,,Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu”.
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu, zwany dalej „Zakładem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
3. Zakład może używać skróconej nazwy ,,SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu”.
§ 2. Siedzibą Zakładu jest Wrocław, ul. Ołbińska 32.
§ 3. Zakład uzyskał osobowość prawną dnia 1 października 1998 r. - z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zakład jest wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000104928. Akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 4. Organem tworzącym Zakład jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
§ 5. Zakład działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61 i 245);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.2));
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.3));
4) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
5) postanowień niniejszego statutu.

Rozdział 2. CELE I ZADANIA ZAKŁADU

§ 6. Celem Zakładu jest:
1) wykonywanie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu w jednostkach i komórkach organizacyjnych Zakładu świadczeń zdrowotnych określonych w regulaminie organizacyjnym Zakładu;
2) realizacja zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym z wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;
3) promocja zdrowia.
§ 7. Zadania Zakładu obejmują w szczególności:
1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych;
2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;
3) orzekanie o: Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – 2 – Poz. 13
a) stanie zdrowia świadczeniobiorców - na zasadach wynikających z przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
b) czasowej niezdolności do pracy lub nauki - na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
4) współpracę z uczelniami oraz z innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie realizowania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym wykonywanie badań klinicznych;
5) prowadzenie i rozwijanie działań w zakresie ratownictwa medycznego, w celu zabezpieczenia medycznego poszkodowanych;
6) medyczne zabezpieczenie działań służb podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
7) medyczne zabezpieczenie zadań obronnych wykonywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
8) wykonywanie zadań służby medycyny pracy;
9) prowadzenie apteki szpitalnej oraz zaopatrywanie komórek organizacyjnych Zakładu w leki, materiały i sprzęt medyczny;
10) prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;
11) organizowanie i prowadzenie szkoleń, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Zakładzie;
12) organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny;
13) udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. poz. 430 i 654, z 2015 r. poz. 1348 i 1960 oraz z 2016 r. poz. 2261);
14) wykonywanie zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
15) wykonywanie działalności innej niż działalność lecznicza, pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.
§ 8. Wykonując zadania Zakład współpracuje z podmiotami leczniczymi utworzonymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz z innymi podmiotami leczniczymi, instytutami medycznymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami, jak również z innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz z osobami fizycznymi.

Rozdział 3. ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU

§ 9. Organami Zakładu są:
1) kierownik;
2) rada społeczna.
§ 10. 1. Kierownik kieruje Zakładem i reprezentuje Zakład na zewnątrz.
2. Kierownik wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców kierownika, głównego księgowego, naczelnej pielęgniarki i kierowników podległych im jednostek lub komórek organizacyjnych określonych w regulaminie organizacyjnym Zakładu.
3. Zastępcy kierownika i główny księgowy mogą zostać zatrudnieni po zatwierdzeniu kandydatur przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
4. W przypadku nieobecności kierownika zastępuje go, wyznaczony przez kierownika, zastępca kierownika, a w razie nieobecności zastępcy kierownika, pracownik wyznaczony przez kierownika.
5. Zastępcy kierownika działają w granicach ich umocowania. Zakres umocowania określa kierownik. Dziennik Urzedowy
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji – 3 – Poz. 13
§ 11. 1. Kierownik wydaje akty wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Zakładu, w tym w formie zarządzeń.
2. Akty wewnętrzne, o których mowa w ust. 1, podlegają ewidencji w repertorium zawierającym:
1) oznaczenie aktu, datę wydania oraz tytuł;
2) numer/rok;
3) datę wejścia w życie;
4) imię i nazwisko podpisującego akt.
§ 12. 1. W Zakładzie działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organem doradczym kierownika.
2. Kadencja rady społecznej trwa 4 lata.
3. W skład rady społecznej wchodzą:
1) jako przewodniczący - przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
2) jako członkowie:
a) przedstawiciel Policji,
b) przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej,
c) przedstawiciel Straży Granicznej,
d) przedstawiciel Służby Więziennej,
e) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,
f) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
§ 13. 1. Członków rady społecznej oraz jej przewodniczącego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii odpowiednio: Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
2. Członek rady społecznej może być odwołany przed upływem kadencji w przypadku:
1) rezygnacji z funkcji;
2) braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniach rady społecznej z uwagi na stan zdrowia;
3) przeniesienia służbowego, które uniemożliwia uczestnictwo w posiedzeniach rady społecznej;
4) zwolnienia ze służby lub pracy;
5) nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach rady społecznej;
6) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;
7) negatywnej oceny wykonywania obowiązków członka rady społecznej.
3. Członkostwo w radzie społecznej wygasa na skutek śmierci członka rady społecznej.
4. W przypadku odwołania albo śmierci osoby powołanej w skład rady społecznej przed upływem kadencji rady społecznej, minister właściwy do spraw wewnętrznych z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego odwołana albo zmarła osoba była przedstawicielem, uzupełnia skład rady społecznej.
§ 14. Do zadań rady społecznej należy:
1) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zakładu,
b) zakupu lub przyjęcia przez Zakład darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
c) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Zakładu,
d) przyznawania kierownikowi nagród, Dziennik Urzedowy
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji – 4 – Poz. 13
e) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Zakładem z kierownikiem - z własnej inicjatywy lub na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
e) zbycia aktywów trwałych Zakładu oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
f) regulaminu organizacyjnego;
3) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej przez Zakład;
4) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
5) uchwalanie regulaminu działalności rady społecznej oraz przedkładanie go do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
6) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i w statucie Zakładu.
§ 15. Od uchwały rady społecznej kierownikowi przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
§ 16. Spory wynikłe między kierownikiem a radą społeczną rozstrzyga minister właściwy do spraw wewnętrznych.
§ 17. Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią:
1) Szpital MSWiA we Wrocławiu, w skład którego wchodzą jednostki organizacyjne:
a) Szpital we Wrocławiu,
b) Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej z Przyszpitalnym Bankiem Krwi we Wrocławiu;
2) Przychodnia MSWiA we Wrocławiu, w skład której wchodzą jednostki organizacyjne:
a) Przychodnia we Wrocławiu,
b) Przychodnia w Jeleniej Górze,
c) Laboratorium Analityki Medycznej w Jeleniej Górze;
3) komórki administracyjno-gospodarcze.
Rozdział 4. GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADU
§ 18. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.
§ 19. 1. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy ustalany przez kierownika.
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zatwierdza sprawozdanie finansowe.
3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zatwierdza propozycję kierownika dotyczącą podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty.
5. Zakład pokrywa we własnym zakresie stratę netto. Dziennik Urzedowy
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji – 5 – Poz. 13
§ 20. 1. Zakład jest utrzymywany ze środków finansowych pochodzących z realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawieranych z:
1) publicznymi i niepublicznymi dysponentami środków finansowych na ochronę zdrowia;
2) osobami fizycznymi.
2. Zakład może uzyskiwać środki finansowe zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
§ 21. Zakład jest obowiązany uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych w szczególności na:
1) zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych;
2) zmiany związane z rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Zakładu;
3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przez Zakład;
4) zakup lub przyjęcie darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego powyżej jednostkowej wartości początkowej wynoszącej 50 000 zł;
5) nabycie na rzecz Zakładu aktywów trwałych o jednostkowej wartości przekraczającej 50 000 zł;
6) zawieranie umów zlecenia na czas dłuższy niż 12 miesięcy oraz umów zlecenia i umów o dzieło, których wartość przekracza 100 000 zł w roku, z wyłączeniem umów w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych;
7) prowadzenie działalności innej niż działalność lecznicza;
8) zmianę wierzyciela Zakładu.
§ 22. Zakład prowadzi wydzieloną działalność inną niż działalność lecznicza w zakresie:
1) świadczenia usług w zakresie orzecznictwa na rzecz innych podmiotów na podstawie odrębnych umów;
2) oddawania w najem lub dzierżawę aktywów trwałych, zbędnych przy realizacji celów działalności statutowej Zakładu;
3) sprzedaży posiłków podmiotom zewnętrznym.

Statut prawny Jednostki