Struktura organizacyjna

ZARZĄDZANIE ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ

Organami Zakładu są:

  • Rada Społeczna;
  • Dyrektor.

Rada Społeczna, jest organem inicjującym, opiniodawczym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organem doradczym kierownika Zakładu. Rada Społeczna działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, statutu SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu oraz Regulaminu Rady Społecznej SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu.

Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej oraz w Statucie Zakładu.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców dyrektora SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, głównego księgowego, naczelnej pielęgniarki i kierowników podległych im jednostek lub komórek organizacyjnych, samodzielnych stanowisk określonych w regulaminie organizacyjnym Zakładu.

Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej bezpośrednio podlegają:

1) zastępca dyrektora ds. lecznictwa,

2) zastępca dyrektora ds. administracyjno - logistycznych,

3) główny księgowy,

4) kierownik Kancelarii Ogólnej,

5) kierownik Sekcji Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych,

6) koordynator ds. kontroli zarządczej

7) specjalista ds. bhp,

8) pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych – inspektor ds. mobilizacyjno - obronnych,

9) kapelan szpitalny,

10) inspektor ochrony przeciwpożarowej,

11) administrator bezpieczeństwa informacji.

 

W ramach struktury organizacyjnej SP ZOZ MSW we Wrocławiu wyodrębniono następujące zakłady lecznicze:

I. Zakład leczniczy: „Szpital MSWiA we Wrocławiu”,

II. Zakład leczniczy: „Przychodnie MSWiA we Wrocławiu”.

W ramach zakładów leczniczych wyróżnia się następujące jednostki organizacyjne:

I. Jednostka organizacyjna -  Szpital MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32

1) Izba Przyjęć z Pomocą Doraźną i Ratownictwem Medycznym,

2) Oddziały Szpitalne:

a) Oddział Chirurgiczny,

b) Oddział Urazowo – Ortopedyczny,

c) Oddział Internistyczny z Pododdziałem Endokrynologicznym,

e) Oddział Ginekologiczny,

f) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

        3) Blok Operacyjny:

a) Centralna Sterylizatornia,

4) Zakład Diagnostyki Radiologicznej,

5) Pracownie:

a) Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Serca,

b) Pracownia USG,

c) Pracownia EEG,

d) Pracownia Endoskopii,

6) Dział Usprawnienia Leczniczego z Poradnią Rehabilitacyjną,

7) Centralna Sterylizacja

8) Apteka Szpitalna,

2. Jednostka organizacyjna - Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej z Przyszpitalnym Bankiem Krwi.

 

Zakład leczniczy – Przychodnie MSWiA we Wrocławiu: Jednostka organizacyjna - Przychodnia MSWiA we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 35-39

I. Podstawowa Opieka Zdrowotna – Gabinety Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu:

a) POZ,  ul. Ołbińska 32, Wrocław,

b) POZ, ul. Grabiszyńska 35-39, Wrocław;

2) Poradnia Medycyny Pracy;

3) Poradnie specjalistyczne:

a) Poradnia Badań Profilaktycznych,

b) Poradnia Stomatologii Zachowawczej,

c) Poradnia Zdrowia Psychicznego,

d) Poradnia Psychologiczna,

e) Poradnia Chirurgiczna,

f) Poradnia Urazowo – Ortopedyczna,

g) Poradnia Neurologiczna,

h) Poradnia Kardiologiczna - ul. Grabiszyńska 35-39, Wrocław

i)  Poradnia Kardiologiczna - ul. Ołbińska 32, Wrocław

j)  Poradnia Diabetologiczna,

k) Poradnia Laryngologiczna,

l)  Poradnia Okulistyczna,

2) Gabinet Zabiegowy - ul. Grabiszyńska 35-39, Wrocław;

3) Gabinet Zabiegowy - ul. Ołbińska 32, Wrocław;

4) Pracownia Diagnostyki Radiologicznej;

5) Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;

6) Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

 

2. Jednostka organizacyjna - Przychodnia MSWiA w Jeleniej Górze ul. Nowowiejska 43

1) Podstawowa Opieka Zdrowotna - Gabinety Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jeleniej Górze;

2) Poradnie specjalistyczne:

a) Poradnia  Badań Profilaktycznych,

c) Poradnia Ginekologiczno - Położnicza,

d) Poradnia Chirurgiczna,

e) Poradnia Neurologiczna,

f) Poradnia Laryngologiczna,

g) Poradnia Dermatologiczna,

h) Poradnia Okulistyczna,

3) Gabinet Usprawnienia Leczniczego;

4) Gabinet Zabiegowy;

5) Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;

6) Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

7) Jednostka organizacyjna - Laboratorium Analityki Medycznej w Jeleniej Górze.

 

W Zakładzie funkcjonują komórki organizacyjne działalności pozamedycznej:

1) Dział Finansowy:

a) Sekcja Księgowości,

b) Sekcja Analiz Ekonomicznych i Koszów,

c) Sekcja Płac;

2) Rejestr Usług Medycznych;

3) Dział Organizacyjno-Prawny;

4) Dział Administracyjno-Gospodarczy

a) Sekcja Transportu,

b) Sekcja Inwestycji i Remontów;

5) Sekcja Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych;

6) Sekcja Zamówień Publicznych;

7) Sekcja Informatyki;

8) Archiwum;

9) Kancelaria Ogólna - Sekretariat Dyrektora ;

10) Koordynator Kontroli Zarządczej;

11) Specjalista ds. BHP;

12) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – Inspektor ds. Mobilizacyjno-Obronnych;

13) Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej;

14) Specjalista ds. Epidemiologii;

15) Pracownik Socjalny;

16) Kapelan Szpitalny;

17) Administrator Bezpieczeństwa Informacji,